Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

I – Algemeen

1. Op alle door en/of aan verkoper, hierna te noemen Discom Services, gedane aanbiedingen, met Discom Services gesloten overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan en op alle andere verbintenissen met Discom Services, zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing.
2. De toepasselijkheid van door koper gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij en voor zover deze uitdrukkelijk door Discom Services schriftelijk zijn aanvaard en dan uitsluitend voor de overeenkomst waarvoor zij zijn aanvaard.

II – Aanbiedingen, overeenkomsten en prijzen

1. Alle door Discom Services aan koper gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend.
2. Bij gebreke van een schriftelijke orderbevestiging, wordt de factuur geacht het bestaan en de inhoud van de overeenkomst volledig en juist te bewijzen.
3. De door Discom Services vermelde prijzen zijn exclusief B.T.W. en gelden af Voorschoten.
4. In geval van aantoonbare wijziging van een of meer van de kostprijsbepalende factoren, zoals inkoopprijzen, valutakoersen, belastingen, rechten, lasten, vrachten e.d., is Discom Services gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzigen, mits deze niet meer dan 5% hoger liggen dan de oorspronkelijke prijzen. Koper heeft alsdan niet het recht de overeenkomst te ontbinden.
5. Voor orders beneden € 120,- exclusief B.T.W. geldt een toeslag voor administratiekosten ad. € 7,50.
6. De minimale termijn welke in rekening wordt gebracht bij arbeidsloon bedraagt 1 uur.
7. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging van de directie van Discom Services, is Discom Services niet gebonden aan toezeggingen van haar medewerkers.

III – Levering

1. Koper is verplicht de bestelde en ter levering aangeboden zaken in ontvangst te nemen.
2. Levertijden worden slechts bij benadering opgegeven en zijn voor Discom Services niet bindend.
3. Onjuistheden in de aflevering geven koper niet het recht de voldoening aan zijn eigen verplichtingen jegens Discom Services op te schorten.
4. Indien de aflevering wordt vertraagd door overmacht, waaronder in ieder geval wordt begrepen im- en exportbelemmeringen, transportmoeilijkheden, wanprestaties door toeleveranciers van Discom Services, is Discom Services gerechtigd de leveringstermijn te verlengen met de duur van de overmacht opleverende omstandigheid, dan wel de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder enige schadevergoeding verplicht te zijn.
5. De af te leveren zaken reizen voor rekening en risico van koper, tenzij levering franco en inclusief verzekering is overeengekomen.

IV – Reklame en garantie

1. Klachten betreffende uiterlijk waarneembare gebreken dienen binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk aan Discom Services gemeld te worden onder opgave van aard en omvang van de klachten. Klachten betreffende overige gebreken dienen binnen 8 dagen na ontdekking schriftelijk aan Discom Services gemeld te worden onder opgave van aard en omvang van de klachten.
2. Het indienen van reclames geeft koper niet het recht de betaling van de koopprijs op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden.
3. Koper is verplicht om voor garantie in aanmerking komende zaken franco naar het door Discom Services opgegeven adres te verzenden, tenzij anders overeengekomen.
4. Indien een klacht gegrond bevonden wordt, zal Discom Services indien de gebreken zijn ontstaan binnen een jaar na datum levering, de gebreken kosteloos herstellen, doch slechts indien deze een gevolg zijn van gebrekkige constructie, gebrekkige uitvoering of afwerking of van gebruik van slecht materiaal.
5. Discom Services geeft geen garantie op normale slijtage van onderdelen. De garantie is niet van toepassing, c.q. vervalt indien koper zonder toestemming van Discom Services werkzaamheden aan de geleverde zaken heeft verricht of laten verrichten, de zaken onoordeelkundig heeft gebruikt of onderhouden, dan wel andere onderdelen in of aan de geleverde zaken heeft aangebracht zonder voorafgaande toestemming van Discom Services.
6. De garantie is niet van toepassing indien de gebreken zijn ontstaan door gebruikmaking van illegale software. Discom Services is niet aansprakelijk voor schade welke is ontstaan door gebruikmaking van illegale software. Indien koper gedurende de tijd dat de geleverde zaken nog eigendom van Discom Services zijn, op de zaken gebruik maakt van illegale software, is koper aansprakelijk voor alle daardoor door Discom Services eventueel te lijden schade.
7. De geleverde zaken worden tegen de gebreken als bedoeld in lid 4 gegarandeerd gedurende een jaar na aflevering. Verkleuren van kunststoffen of gelakte materialen valt niet onder de garantie. Mechanische onderdelen als schakelaars, lampen, LED’s, LCD’s en kunststofachtige materialen hebben een maximale garantie van 6 maanden.
8. Vervangen zaken dan wel onderdelen worden eigendom van Discom Services.
9. Discom Services is niet aansprakelijk voor het verlies van gegevens die opgeslagen zijn op harddisk, floppy disk, tape, banden of andere media dragende producten.
10. Kosten die voor Discom Services zijn ontstaan in verband met niet gegronde klachten, dan wel betreffende zaken waarvan de garantietermijn is verstreken, zullen volledig voor rekening van koper worden gebracht.

V – Aansprakelijkheid

1. Behoudens op grond van bepalingen van dwingend recht, behoudens in geval van opzet of grove schuld van Discom Services en behoudens tot hetgeen waartoe Discom Services op grond van garantie gehouden mocht zijn, is Discom Services niet gehouden tot vergoeding van schade, van welke aard en oorzaak ook, ook niet indien die schade is ontstaan door opzet of grove schuld van ondergeschikten van Discom Services en door Discom Services bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden en/of hulpzaken, door gebreken aan geleverde producten of diensten of door het niet, niet tijdig of niet juist functioneren van door Discom Services te leveren of geleverde apparatuur, programmatuur, documentatie en/of diensten.
2. Eventuele aansprakelijkheid van Discom Services is te allen tijde beperkt tot het door Discom Services met betrekking tot de zich voordoende schade verzekerde bedrag. Indien er in voorkomende gevallen geen verzekeringsdekking mocht blijken te bestaan, om welke reden ook, is de aansprakelijkheid van Discom Services beperkt tot de factuurwaarde van de schade toebrengende zaak exclusief B.T.W.
3. Koper is gehouden Discom Services te vrijwaren van aanspraken van derden op schadevergoeding wegens gebreken in de door Discom Services geleverde zaken en/of diensten.
4. Koper is verplicht om door Discom Services geleverde software en/of webcontent volledig te testen op juistheid en correcte werking alvorens e.e.a. in gebruik genomen wordt. Discom Services is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan door gebruik van door Discom Services ontwikkelde software en/of webcontent tenzij sprake is van opzet of grove schuld.

VI – Betaling

1. De door Discom Services aan koper toegezonden facturen dienen binnen 7 dagen na factuurdatum te zijn voldaan tenzij een andere betalingstermijn is overeengekomen. Verrekening is niet toegestaan.
2. Discom Services is gerechtigd een vooruitbetaling te verlangen op iedere door koper geplaatste order ten bedrage van 60% van de totale orderprijs.
3. Discom Services is gerechtigd om bij niet tijdige betaling door koper, € 5,- herinneringskosten in rekening te brengen per niet tijdig betaalde factuur bij het toezenden van een (eerste) herinnering.
4. Discom Services is gerechtigd om bij niet tijdige betaling door koper, aanmaningskosten in rekening te brengen indien reeds een eerste herinnering is toegezonden. Bij het toezenden van een laatste, aangetekend verzonden aanmaning zijn de kosten die daarmee gepaard gaan gelijk aan het dan geldende tarief voor versturen van een aangetekende zending via de reguliere postverzender vermeerderd met € 5,- herinneringskosten per factuur.
5. Bij niet tijdige betaling is koper over het factuurbedrag c.q. restant daarvan vanaf de factuurdatum een rente verschuldigd welke op jaarbasis gelijk is aan de wettelijke rente vermeerderd met 2%.
6. Wanneer Discom Services een onbetaald gebleven factuur of gedeelte daarvan aan een derde ter incasso afgeeft, zijn alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten daarmee verband houdend voor rekening van koper. Voor de buitengerechtelijke kosten is koper minimaal 15% van de hoofdsom vermeerderd met de reeds verschenen rente aan Discom Services verschuldigd, met een absoluut minimum van € 75,- exclusief B.T.W.

VII – Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Discom Services aan koper te leveren en geleverde zaken/diensten blijven eigendom van Discom Services totdat de koper aan al zijn verplichtingen jegens Discom Services terzake de betreffende, de vorige en volgende gelijksoortige leveranties, terzake door Discom Services verrichte of te verrichten bijkomende werkzaamheden, alsmede terzake de vorderingen van Discom Services op koper wegens tekortschieten door koper in de nakoming van zijn verbintenissen jegens Discom Services, heeft voldaan.
2. Koper is gerechtigd om de zaken in het kader van diens normale bedrijfsuitvoering te verkopen of te gebruiken, maar is niet gerechtigd om de zaken op welke wijze dan ook te vervreemden, te bezwaren met een beperkt zekerheids- of genotsrecht, of anderszins aan het verhaal van Discom Services te onttrekken.
3. Bij niet nakoming door koper van zijn in lid 1 genoemde verplichtingen is Discom Services gerechtigd zonder dat in gebreke stelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, de zaken die op grond van het eigendomsvoorbehoud of anderszins nog eigendom van Discom Services zijn, terug te nemen. Koper is alsdan gehouden om Discom Services de plaats aan te wijzen waar de zaken zich bevinden, de zaken als eigendom van Discom Services te identificeren en verleend Discom Services reeds nu voor alsdan toestemming om de betreffende terreinen en gebouwen te – laten – betreden teneinde de zaken terug te nemen.
4. Software en/of webcontent ontwikkeld in opdracht van derden zijn en blijven eigendom van Discom Services. Koper heeft daarvan enkel het gebruiksrecht tenzij anders schriftelijk is overeengekomen met de directie van Discom Services.

VIII – Ontbinding

1. Indien koper enige op hem berustende verplichting jegens Discom Services niet, niet tijdig of niet juist nakomt.
2. Indien koper failliet verklaard wordt, of een verzoek daartoe ingediend is, surceance van betaling aanvraagt of aangevraagd is, of wanneer hij in – voorlopige – surceance van betaling verkeert.
3. Indien op het geheel of gedeelte van zijn eigendommen beslag wordt gelegd.
4. Indien de koper krachtens rechterlijk vonnis handelingsonbekwaam is geworden of van zijn vrijheid beroofd is.
5. Indien koper ontbonden of geliquideerd wordt of, indien het een natuurlijk persoon betreft, overlijdt
6. Indien koper overgaat tot staking of daartoe is overgegaan, overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaand bedrijf, en koper nog niet aan al zijn verplichtingen jegens Discom Services heeft voldaan, heeft Discom Services het recht door het enkel plaatsvinden van een de opgemelde omstandigheden, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, hetzij het geleverde als eigendom van Discom Services terug te vorderen op de wijze als bepaald in artikel 7 lid 3, hetzij enig bedrag door koper aan Discom Services verschuldigd in zijn geheel op te eisen. Daarnaast heeft Discom Services het recht om van koper schadevergoeding te vorderen.

IX – Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle overeenkomsten en verbintenissen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen betreffende een aanbieding, opdracht, overeenkomst of verbintenis waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of betreffende de voorwaarden zelf, zullen voorzover de wettelijke bepalingen zulke toelaten worden beslist door de absoluut bevoegde rechter in het arrondissement waartoe de vestigingsplaats van Discom Services behoort.