Aanvullende voorwaarden webhosting overeenkomst

De siteruimte mag alleen worden benut voor legale doeleinden. Ieder gebruik dat in strijd is met een lokale, landelijke of internationale wet, waarvoor Discom Services en de door haar vertegenwoordigde, hierna samen te noemen Service Provider, aansprakelijk kan worden gehouden, is ten strengste verboden. Bij gebruik van de service, is het niet toegestaan om illegale, intimiderende, obscene, pornografische, racistische of anderszins kwetsende informatie te versturen of op welke wijze dan ook te transporteren. Tevens dient men zich te houden aan im- en export wetgevingen en zijn overtredingen met betrekking tot copyright, geregistreerde handelsmerken e.d. verboden.

Contractant dient er te allen tijde voor te zorgen dat er geen virus dragende informatie zal worden verstuurd of op welke wijze dan ook zal worden getransporteerd. De contractant zal in alle gevallen met betrekking tot overtredingen aansprakelijk zijn en de service provider kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade geleden dan ook, ten opzichte van welke partij dan ook.

De service provider behoud zich het recht voor om op ieder moment de service stop te zetten en het contract te ontbinden indien op welke wijze dan ook overtredingen worden begaan met betrekking tot de algemene en aanvullende voorwaarden. De contractant gaat ermee akkoord dat de service provider op ieder moment de naleving van de voorwaarden kan controleren door inzage in inhoud van de site. De service provider behoudt zich het recht voor om informatie of materiaal op de site te verwijderen, geheel of in delen, indien dit onacceptabel, ongewenst of in strijd is met enige wet dan ook. De service provider is ondanks de zeer uitgebreide controle op de servers, niet aansprakelijk voor uitvallen van de service door welke reden dan ook dan wel voor het verlies van informatie of materiaal op de site. De contractant dient te allen tijde zelf een backup te hebben van de informatie geplaatst op de site.

De contractant is ervan op de hoogte dat informatie of materiaal geplaatst op de servers van de service provider, toegankelijk zijn voor alle internet gebruikers en dat zij in geen geval kan garanderen dat bepaalde informatie afgeschermd zal zijn voor derden. De contractant dient zich te identificeren met een geldige naam, adres en telefoonnummer en dient ten minste 18 jaar of ouder te zijn. In geen geval zal de contractant trachten zich rechten of services toe te eigenen welke niet per contract zijn geautoriseerd, dan wel rechten of services van andere gebruikers te misbruiken. Verder verklaard de contractant dat deze in geen geval zal trachten ongeautoriseerd gebruik te maken van andere systemen bereikbaar via het internet.

De contractant is aansprakelijk voor het gebruik van de aan hem toegewezen internet-ruimte en zal in geen geval beveiligingsgegevens aan derden ter beschikking stellen. Indien contractant het vermoeden heeft dat onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van de aan hem toegewezen internet-ruimte, zal contractant zo spoedig mogelijk de service provider hierover inlichten. Contractant zal in alle gevallen aansprakelijk zijn voor misbruik indien hierover geen berichtgeving wordt gedaan. De contractant gaat akkoord dat de service provider het recht heeft om de toegang tot de site op te heffen tijdens een onderzoek aangaande misbruik van de site. De service provider zal overheden bijstaan in onderzoeken aangaande illegale praktijken in welke vorm dan ook. Ieder illegaal gebruik van de site zal leiden tot ontbinding van de overeenkomst en rapportage van de illegale praktijken aan de belanghebbende instanties.

De contractant zal bij vooruitbetaling, per kwartaal of halfjaar, de abonnementsgelden en administratieve kosten voldoen. In geen geval kunnen administratieve kosten worden geretourneerd na administratieve afhandeling. Het contract wordt bij herhaling stilzwijgend per kwartaal verlengd en dient uiterlijk 1 maand voor afloop van een kwartaal schriftelijk te worden opgezegd.

Datum: 01-01-2000